Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest: Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach, ul. Pszczyńska 100, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232-21-91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.

2. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Domu Pomocy Społecznej „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

4. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „OPOKA”.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

a) Przepisy prawa: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

a) Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

b) Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania, przenoszenia i uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania;
c) cofnięcia zgody, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.