NASZĄ MISJA JEST

Stworzyć taki dom, który daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,

stwarza atmosferę wzajemnego zaufania,

daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy.

Stworzyć taki zespół pracowników,

który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania,

a jego członkowie będą dumni z tego, że pracują w tym właśnie miejscu.

 

Podstawowym zadaniem Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, w atmosferze serdeczności i troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania intymności i własnego stylu życia, nie naruszając praw innych mieszkańców.

 

Zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami jest realizowane w oparciu o wyznaczone cele:

  • cel profilaktyczny, czyli ograniczenie sytuacji wymagających udzielenia wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawisku instytucjonalizacji, utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej mieszkańców i stałą współpracę z pomocą środowiskową;
  • cel socjalny, czyli udzielenie pomocy na odpowiednim poziomie, jeśli zachodzi taka potrzeba poprzez zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych, przystosowanie do życia w instytucji, indywidualne wspieranie i nauka akceptacji własnych ograniczeń;
  • cel aktywizujący, czyli dążenie do uniezależnienia mieszkańców poprzez aktywizowanie, usamodzielnianie, pracę terapeutyczną i współdecydowanie;
  • cel integracyjny, czyli ograniczenie marginalizacji mieszkańców domu poprzez podtrzymywanie kontaktów z rodziną, kształtowanie kontaktów z najbliższym środowiskiem oraz integracje pomocy instytucjonalnej i środowiskowej.