METODY PRACY

 

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej zgodnie z przyjętymi zasadami życia społecznego.

W placówce działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje interesy mieszkańców oraz ma czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania, działalności i utrzymania placówki.

 

Terapia zajęciowa

W ramach aktywizacji Dom Pomocy Społecznej oferuje zajęcia terapeutyczne dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb, zainteresowań mieszkańca, z uwzględnieniem jego możliwości i stanu zdrowia.

Terapia zajęciowa prowadzona jest przez dwóch terapeutów, którzy prowadzą takie zajęcia jak:

  • zajęcia manualne
  • gry stolikowe
  • zajęcia kulinarne
  • grupa terapeutyczna -  uczestniczący w niej mieszkańcy mają możliwość udziału w treningach pamięci, ćwiczeniach na koncentrację itp.
  • projekcja filmowa 
  • biblioterapia 
  • mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w imprezach tematycznych, wyjazdach integracyjnych i wycieczkach plenerowych
  • terapia przyłóżkowa 

 

Praca socjalna

W ramach swoich obowiązków pracownicy socjalni w Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" współpracują z rodzinami mieszkańców w trakcie przyjmowania ich do placówki i podczas ich adaptacji i pobytu w DPS.

Pracownicy socjalni wykonując swoje ustawowe zadania podejmują szereg działań z instytucjami i urzędami celem zabezpieczenia potrzeb i interesów Mieszkańców.

 

Opieka zdrowotna

Każdy mieszkaniec po przyjęciu do DPS ma prawo do korzystania z usług lekarza POZ z którego porad korzystał wcześniej. Jeżeli nie ma takiej możliwości lub mieszkaniec wyrazi takie życzenie, korzysta z porad lekarza POZ sprawującego opiekę nad pozostałymi mieszkańcami. Lekarz przyjmuje w DPS raz w tygodniu. Domownicy maja również możliwość korzystania z porad lekarzy specjalistów. Zapewniamy kontakt z psychologiem, który doraźnie świadczy usługi dla placówki.

Mieszkańcy objęci są całodobową opieką wykwalifikowanych pielęgniarek oraz opiekunek,   towarzyszą i pomagają  w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.

 

Rehabilitacja

Głównym założeniem rehabilitacji jest aktywizacja, poprawa jakości życia oraz zwiększenie samodzielności. Ćwiczenia rehabilitacyjne są dobierane indywidualnie do psychofizycznego stanu mieszkańca. 

W ramach rehabilitacji prowadzona jest:

- gimnastyka ogólnorozwojowa, 

- rehabilitacja przyłóżkowa 

 Mieszkańcy dwa razy w roku mogą skorzystać z zabiegów w ramach rehabilitacji domowej.