Jak zostać mieszkańcem

 • W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej „Opoka” należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania https://opsgliwice.pl/kontakt/rejony/
 • Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w placówce rozpoczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
 • Konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
 • Po rozpoznaniu sprawy zostaje wydana decyzja w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do placówki. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i decyzji o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje przyszły mieszkaniec dps oraz dom pomocy społecznej, do którego został skierowany. Następnie osoba zostaje umieszczona na liście osób oczekujących do przyjęcia

Jak zostać mieszkańcem

 • W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej „Opoka” należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania https://opsgliwice.pl/kontakt/rejony/
 • Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w placówce rozpoczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
 • Konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
 • Po rozpoznaniu sprawy zostaje wydana decyzja w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do placówki. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i decyzji o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje przyszły mieszkaniec dps oraz dom pomocy społecznej, do którego został skierowany. Następnie osoba zostaje umieszczona na liście osób oczekujących do przyjęcia

Odpłatność za pobyt

Pobyt w Domu jest odpłatny.

Decyzja w sprawie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

 1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. Gmina, z terenu, której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W stosunku do osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby bliskiej w Domu Pomocy Społecznej, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez OPS. Osoby zobowiązane do alimentacji mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z dopłaty do pobytu za członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia. Decyzje indywidualnie w każdej sprawie rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej.