Pobyt w Domu jest odpłatny.

Decyzja w sprawie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

  1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. Gmina, z terenu, której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W stosunku do osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby bliskiej w Domu Pomocy Społecznej, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez OPS. Osoby zobowiązane do alimentacji mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z dopłaty do pobytu za członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia. Decyzje indywidualnie w każdej sprawie rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej.